info
info
Rychlé doručení | Doprava zdarma při objednávce nad 5 000 Kč | Nevhodné vánoční dárky můžete vrátit až do 6.1.2023

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obřanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel.

Prodávajícím je společnost NetComp s.r.o., se sídlem Bělehradská 47, 120 00 Praha 2, IČO 25144413, DIČ CZ25144413 zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 53325. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby nebo jinak vystupuje smluvně vůči kupujícímu.

Kupující se vzhledem k platné právní úpravě rozlišuje na kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz obchodní zákoník) a kupujícího spotřebitele (viz občanský zákoník). Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozováním v rozporu se záručním listem a návodem k obsluze, dále pak na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Za záruční list se považuje také doklad o zakoupení věci (faktura) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list (dodavatel, typ výrobku, sériové číslo...). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné okamžikem doručení prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

Vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit záruční opravu v jakékoli provozovně prodávajícího, popřípadě v autorizovaném servisu určeném výrobcem nebo prodávajícím. Pokud je to možné, doporučujeme uplatit reklamaci v autorizovaném servisu výrobce. Výrazně tím zrychlíte proces opravy výrobku. Kontaktujte vždy místa uvedená v záručním listě. Jiná servisní místa nemusí výrobky akceptovat.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako kdyby se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu centru, doporučujeme kupujícímu, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, pokud tomu odpovídá povaha závady, tedy pokud se jedná například o vadu, že zařízení nejde zapnout, doporučujeme odeslat včetně nabíječky, nikoli však včetně sluchátek.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v záručním listě a návodu k obsluze.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na jakékoli provozovně do 30 dnů.

O vyřízení reklamace informuje prodejce kupujícího buď SMS zprávou nebo e-mailem, popřípadě oběma kanály.

 

Závěrečná ustanovení

V případě nekompletnosti nebo poškození zásilky nás o tom prosím informujte v co nejkratší době e-mailem na adrese: info@huramobil.cz

V případě zaslání reklamovaného zboží přepravcem, zasílejte zboží na provozovnu Huramobil, Bělehradská 68, 120 00 Praha 2.

O průběhu reklamace budete informováni emailem - uveďte tedy prosím kontaktní údaje v průvodním dopise.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti 30.10.2014


arr
arr
Bonus program
Nákupem tohoto produktu získáte ... bodů(y).
zavrít okno
Dárek na Vás čeká v košíku.
Máme pro
Vás dárek.
Máme pro Vás dárek
zavrít okno
Dárek prosím aktivujte kliknutím na e-mail, který jsme Vám odeslali. Děkujeme.
zavrít okno
Na Váš e-mail jsme zaslali instrukce pro vyzvednutí dárku. Užijte si ho!
zavrít okno
Jste u nás poprvé? Máme pro Vás dárek.
Máme pro
Vás dárek.
arr
Hlídací pes
...
Jakmile tento produkt dorazí na sklad, chci poslat zprávu na e-mail.
Až cena klesne pod Kč s DPH, chci poslat zprávu na e-mail.